Monday, April 22, 2019

poetry and story inn fridays week 43

Kaikyo


With useless authority
The great horned owl
Sits moon-eyed in daylightEtsujin


I envy the tomcat:
How easily he lets go of
Love’s pain and longingbanyan


if no aim for a higher seat
all birds will migrate to princeton
only a banyan tree understands the rebelling owl

holtwood


once agree to be a cow
all plowing will be mind blowing

life’s loss can be discounted

Tuesday, April 2, 2019

short story slam week 112, blogging from a to z, poets rally week 90, nutrition, humor week 18, poetry form week 14


#AtoZChallenge 2019 badge 

#AtoZChallenge 2019 Tenth Anniversary blogging from A to Z challenge letter 

A  ---------A Fan Ti, Anna Lee, Albert Einstein, Amy Shen, Amelia Wilson, Abbey wood, alan Krantz
B ------- Bie Mama, Bowen Fan, Bai Yansheng, Benny Wu, Benny Evans,
C ------Chen Sifeng, Chao Hui, Chen Jinrun, Constance Vincent,
D -----Dai  WangBing, David Ullrich, Deng Bo, Da Vinchi, Dong Boqing
E ----- Engler Hans, emily krajicek,
F ----- Fanhua Lin, Feng Kang, Fu Bixia, France Cordova
G ----- Gao Si, Gang Tian, Gu Caohao, Guo Boling,
H ------ Han PiGong, He Yan, Hu Weiwei,
I ----- Igor,   Ina Davis,
J ---- Jiahong Wu, Jiu Quansen, Jing Yang, Jun Wu, John Murphy, Jerry Bona, John Green,
K ---- Kang Feng, Kathy Wilson, Karen Pence,
L ---- La Ou, Li Jingnuo, Lawrence, Li Shen, Lisa Mantini, Lizheng Tao,
M--- Morton Schapiro, Melania Trump, Michael Pence, Mark Zuckerburg, mark twain
N ---- Nancy,  Nick Lantz
O ---- Owen, Obama, Otis Lewis,
P ---- Paisley,  Peng Chuanxian,  Peng Zuo, Peng Danping, Paul Risser,
Q ----Qiu Chentong, Qu Huarong,
R---Robert Myers, Rob Long, richard allen,
S ---Shengshen Cheng, Shen Yan,  Sundar Pichai
T ---- Thomas Mosher  Tom Kent, Tao Li, Tom Rivera,  Terrace Tao, ted  hughes, tom sawyer
U --- Uwe Gordon, usher,
V ---victor Page, Vanco, vanessa bush,
W ----Wenping Wu, Weiping Li, Wang Yanjing, William Jaco
X --- Xu Xiaojing, Xu Xiangyang,Xiong Qinglai, Xie Dingao
Y--- Yang Wanrong,  Yan Lixing, Yang Jianling, Yuan Yu, Yuan Baoquan, You Jiangsheng,
Z ---Zachary Dell, Zhu Changjiang, Zhang Bingyu, Zhu Xiaofeng,