Tuesday, April 2, 2019

short story slam week 112, blogging from a to z, poets rally week 90, nutrition, humor week 18, poetry form week 14


#AtoZChallenge 2019 badge 

#AtoZChallenge 2019 Tenth Anniversary blogging from A to Z challenge letter 

A  ---------A Fan Ti, Anna Lee, Albert Einstein, Amy Shen, Amelia Wilson, Abbey wood, alan Krantz
B ------- Bie Mama, Bowen Fan, Bai Yansheng, Benny Wu, Benny Evans,
C ------Chen Sifeng, Chao Hui, Chen Jinrun, Constance Vincent,
D -----Dai  WangBing, David Ullrich, Deng Bo, Da Vinchi, Dong Boqing
E ----- Engler Hans, emily krajicek,
F ----- Fanhua Lin, Feng Kang, Fu Bixia, France Cordova
G ----- Gao Si, Gang Tian, Gu Caohao, Guo Boling,
H ------ Han PiGong, He Yan, Hu Weiwei,
I ----- Igor,   Ina Davis,
J ---- Jiahong Wu, Jiu Quansen, Jing Yang, Jun Wu, John Murphy, Jerry Bona, John Green,
K ---- Kang Feng, Kathy Wilson, Karen Pence,
L ---- La Ou, Li Jingnuo, Lawrence, Li Shen, Lisa Mantini, Lizheng Tao,
M--- Morton Schapiro, Melania Trump, Michael Pence, Mark Zuckerburg, mark twain
N ---- Nancy,  Nick Lantz
O ---- Owen, Obama, Otis Lewis,
P ---- Paisley,  Peng Chuanxian,  Peng Zuo, Peng Danping, Paul Risser,
Q ----Qiu Chentong, Qu Huarong,
R---Robert Myers, Rob Long, richard allen,
S ---Shengshen Cheng, Shen Yan,  Sundar Pichai
T ---- Thomas Mosher  Tom Kent, Tao Li, Tom Rivera,  Terrace Tao, ted  hughes, tom sawyer
U --- Uwe Gordon, usher,
V ---victor Page, Vanco, vanessa bush,
W ----Wenping Wu, Weiping Li, Wang Yanjing, William Jaco
X --- Xu Xiaojing, Xu Xiangyang,Xiong Qinglai, Xie Dingao
Y--- Yang Wanrong,  Yan Lixing, Yang Jianling, Yuan Yu, Yuan Baoquan, You Jiangsheng,
Z ---Zachary Dell, Zhu Changjiang, Zhang Bingyu, Zhu Xiaofeng,

Wednesday, March 13, 2019

Tuesday, March 5, 2019

poetry and story inn fridays week 40

Image result for university of hawaii    

Image result for university of hawaii 


Image result for university of florida at gainesville   ben griffin football stadium

Image result for university of florida at gainesville     university of florida at gainsvilleImage result for university of florida at gainesville 


david tjie,
patsy mink
stacey lassner
brian schatz
peter carlisle
mufi francis hannemann
d. g. anderson
espinel lassner
sarah marks lassner
mary fallin
jerry yang
marissa mayer


many people take a vacation
their footsteps are everywhere


Thursday, February 21, 2019

poets rally week 89, short story slam week 109, poetry picnic week 51, poetry and story inn fridays week 39

Image result for rain and umbrella 

sheery kim, a good rainy day photo

Image result for Western State Colorado University spring time 

James Setterber and Carly Setterber, and Linda Adelia Call, Curtis Elwood Call,
 a honorable family, under Jim Carl Setterber / Carly Setterber, Samuel Chantaraud and Steven Call

401 23rd St., Suite 208  Glenwood Springs, CO 81601
Thanks for sharing information,
it is about freedom,
positive energy,
and good postings....
1. Guo Boling  3. Curtis Elwood Call  5. Chris Hromadka and Stacey Hromadka  7. John Green  
2. Lee Fan  4. Linda Adelia Call  6. barbara park  8. Ann Hargis  (Submissions close in 27d 21h 27m)
Create your own linkup for free

Thursday, February 7, 2019

short story slam week 108: happy chinese new year

Image result for chinese new year gala 

a rooster could enjoy a pig,
2017 and 2019, both great

Image result for wenxue city food   china gate post lots of informative newsImage result for wenxue city food   barack obama, xi jingping, and peng liyuan

Image result for donald trump and chinese new year 

Image result for   donald trump and chinese new year  

Image result for   donald trump and chinese new year     beijing, china celebrates with donald and xi jingping

Image result for   chinese food  

Image result for red lobster   

Image result for red lobster